Algemene Voorwaarden

 

Onderstaande tekst informeert u over mijn werkwijze en geeft u belangrijke informatie over mijn praktijk.

 

Algemeen

De Zon is een praktijk voor psychologische hulpverlening, hypnotherapie & lichaamswerk. De therapie zal altijd uitgaan van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt. Een traject ziet er als volgt uit:

 • Een intake gesprek. Het doel van dit gesprek is wederzijdse kennismaking, het helder krijgen van uw hulpvraag, het geven van een toelichting op mijn werkwijze en het opstellen van een behandelplan. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan.
 • Eén of meerdere consulten waarin u samen met mij gaat werken aan de oplossing of verandering van uw probleem of klacht.
 • Eindevaluatie waarmee het traject wordt afgesloten. Tijdens de eindevaluatie worden de behaalde doelen besproken en geëvalueerd. Bij lange trajecten kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

De Zon registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 (twintig) jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden. (Zie bijgesloten toelichting.)

 

Afspraken

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos door u, of uw vertegenwoordiger, (bij voorkeur telefonisch) worden geannuleerd (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
 • In geval van ziekte bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de sessie kosteloos te annuleren.

 

Facturen

 • Per consult (1 – 1,5 uur) wordt een tarief gehanteerd van € 67,50 per uur (met afronding op 15 minuten).
 • Eens per maand wordt er een factuur gestuurd over de afspraken die in die maand plaats hebben gevonden. U dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
 • Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.
 • Ook als de verzekering (een deel van) de kosten vergoedt, blijft u verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.

 

Vergoeding zorgverzekeraars

De Zon is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en bij de koepelorganisatie RBCZ. Sessies worden daarom in principe (gedeeltelijk) vergoedt door de meeste zorgverzekeraars, op basis van natuurgeneeskunde (hier valt hypnotherapie onder). De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt is echter afhankelijk van uw ziektekostenpolis. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar of de sessies bij De Zon voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Klachten

Indien u klachten heeft over De Zon, verzoek ik u om dit in eerste instantie met mij bespreekbaar te maken. Als u dit liever niet met mij bespreekt of als wij er samen niet uitkomen dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Daarbij heeft uw therapeut het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De Zon is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

De Zon heeft een Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Iedere aansprakelijkheid van De Zon is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar.

 

 

TOELICHTING CLIËNTENDOSSIER

 

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw  behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en aantekeningen over de onderwerpen die tijdens een consult zijn besproken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

 

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt aangegeven volgens de
vereiste 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘integratieve therapie’

de kosten van het consult

Cookie Policy

De website van Praktijk de Zon: www.dezontherapie.nl, maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zie voor meer informatie ook mijn privacy beleid.